The million dollar bet
THE MILLION DOLLAR BET
By Thomas Woschitz